Ukraina, (Stryi, Стрий, Стрый) Stryj, gmach „Gwiazdy” i Czytelnia kolejowa

Stryj.
Kamienica na sprzedaż przy ul. Niezależności

W „Ilustrowanym Kalendarzu Stryjskim 1912” tak piszą o tym budynku ^^:
Gmach własny „Gwiazdy”
Towarzystwo mieszczan stryjskich „Gwiazda”
Powstało w r. 1873, za założycielem jego byli śp. Mierczuk dyrektor tow. zaliczkowego i sp. Kemfer szef sekcji w Ministerstwie kolejowym.
Przez szereg lat istnienia swego, towarzystwo rozwijało się coraz pomyślniej, aż doszło do pełnego rozkwitu, stworzywszy partję, na wzór sławnej lwowskiej „Strzelnicy”.
Prezesami byli kolejno
Józef Kosterkiewicz, Józef Pawłowski, Dr. Józef Bylina, śp. Władysław Postępski, Jan Wehrstein,
obecnie zaś piastuje tę zaszczytną godność ks. kanonik Aleksander Cisło.
Towarzystwo to, o typie mieszczańskim, decyduje prawie podczas wyborów o kandydatach Koła III, pozatem urządza piękne wieczorki, odczyty, zebrania, zabawy taneczne.
Cieszy się nadar ożywionym ruchem i należy do towarzystw o najsympatyczniejszym pokroju i charakterze.

Dzięki usilnym zabiegom dwóch dzielnych mieszczan, powstał przy ul. Batorego
, prześliczny własny gmach o szerszych ubikacyach z ładną salą.

Walne zgromadzenie członków towarzystwa poczuwając się do wdzięczności za energiczne poświęcenie dla „Gwiazdy” zamianowało p. Jana Wehrsteina i assesora p. Adolfa Reifa, honorowemi członkami.

Obecnie towarzystwo to liczy sto kilka dziesiąt członków i rozwija się czem raz potężniej na chlubę naszego mieszczaństwa.

Adolf Reif i Jan Wehrstein

Kolejny budynek zidentyfikowany na podstawie „Kalendarza Stryjskiego”: dawna Czytelnia kolejowa

Obecnie to fajna uliczka im Iwana Franko.
Trwał właśnie remont chodników i jezdni:

Czytelnia Kolejowa

Przed dwudziestu laty okazała się potrzeba założenia w naszym mieście towarzystwa rękodzielników warsztatów kolejowych, które przybrało nazwę „Czytelni Kolejowej”.

Celem towarzystwa było zgrupowanie się członków w ścisłą łączność, aby wspólnemi siłami dążyć do uprzyjemnienia sobie wolnych chwil rozrywką pożyteczną i kształcącą.

Zamiar powiódł się w zupełności a główną zasługę około założenia towarzystwa przypisać należy ówczesnemu st. inżynierowi późniejszemu wiceprezesowi koła Pawłowi Stwiertni, nadto Drowi Bylinie, inżynierom Juliuszowi Ollerowi, Mańkowskiemu, Rosołowskiemu i Malinowskiemu.

Towarzystwo umieszczone w kamienicy Landberga w Rynku prosperowało świetnie, założono własną Czytelnię i wypożyczalnię książek, urządzano wieczory patryotyczne, artystyczne, porą zimową wieczorki i rauty.


inspektor p. Tadeusz Ilnicki podjął się żmudnej i trudnej budowy gmachu Czytelni kolejowej.
Gdy gmach został ukończony uprosił Wydział Czytelni J. E. Najprzew. ks. Arcybiskupa Dra Józefa Bilczewskiego na poświęcenie, które odbyło się dnia 1 czerwca 1907.

Dalej Kalendarz donosi o doniosłym wydarzeniu jakim był przyjazd do Stryja J. E. ks. Arcybiskupa Dr Józefa Bilczewskiego z dygnitarzami kolejowymi, a to radcą dworu Rybickim i pp. Stelcerem Mullerem Guttmanem, Nieduszyńskim, Witkiewiczem w celu wzięcia udziału w uroczystości poświęcenia Czytelni Kolejowej.

Wieczorem na cześć gości wystawiła Czytelnia kolejowa „Kościuszkę pod Racławicami”

Publiczność mimo bardzo wysokich cen (krzesła pierwszorzędne po 4 korony) wcale licznie zebrała się na przedstawieniu,.