Zespół dawnego Konwentu Pijarów, obecnie Muzeum Okręgowe w Rzeszowie

Zespół dawnego Konwentu Pijarów, obecnie Muzeum Okręgowe w Rzeszowie
ul. 3 Maja, Rzeszów
W tym budynku w drugiej połowie 1944 i na początku 1945 R.
miał siedzibę sztab sowieckiego kontrwywiadu I Frontu Ukraińskiego Armii Czerwonej,
gdzie więziono i przesłuchiwano aresztowanych żołnierzy Podokręgu AK Rzeszów.

Jedni z nich wywiezieni zostali do łagrów sowieckich,
podczas gdy inii wyszli na wolność, często krótkotrwałą, dając wiarę zapewnieniom,
które nie zostały – bo nigdy nie miały być – spełnione.