Litwa, Lithuania, Vilnius, Wilno, Cmentarz Na Rossie, Rasos Cemetery, the tomb of Belarusian, Lithuanian and Polish hero Kastus Kalinouski at Rasos cemetery in Vilnius