Chełmsko Śląskie, Powstańców Śląskich 2, Kościół pw. Św Rodziny

Chełmsko Śląskie
Schömberg


Kościół wzmiankowany w 1289 i 1343 r., zachowany obiekt zbudowali Cystersi z Krzeszowa, właściciele dóbr, w latach 1670-1675, przy udziale budowniczego Marcina Urbana.
Jest to budowla bazylikowa trójnawowa z wydzielonym prezbiterium, zakończonym wielobocznie, kwadratowa wieża przy elewacji południowej, w szczycie ośmioboczna, zwieńczona wysokim hełmem z prześwitem.
Wnętrze z trójprzęsłową nawą dzielą silnie wyładowane, zdwojone pilastry, przechodzące w gurty sklepienia kolebkowego z lunetami, a płytkie, połączone przejściami kaplice tworzą nawy boczne nad którymi umieszczono empory.
Sklepienia i podłucza w kaplicach i nad emporami pokryte dekoracją sztukatorską, doświetlają zamknięte półkoliste okna.
We wnętrzu zachowały się m.in. późnogotycka płaskorzeźba z Koronacją NMP z około 1500 r., późnorenesansowa Pieta z około 1650 r., barokowe, polichromowany ołtarz główny i ołtarze boczne z około 1713 r., polichromowana ambona z 1686 r., prospekt organowy z XVIII w., zespół obrazów olej­nych i rzeźb z XVIII w. oraz stacje Drogi Krzyżowej z 1751 r.
W murach obwodowych kościoła są epitafia, głównie z XIX w., a w murze cmentarnym z XVIII i XIX w.
https://diecezja.legnica.pl/chelmsko-slaskie-sw-rodziny/

zdjęcia z dnia: 2022.04.29

Chełmsko Śląskie, Powstańców Śląskich 2, Kościół pw. Św Rodziny

Koniec ochrony uczuć religijnych? • Jerzy Bokłażec TV • 64