Serbia, Zlatibor, Užice, Kadinjača Memorial Complex

Kadinjača Memorial Complex
Spomen kompleks Kadinjača


https://www.spomenikdatabase.org/kadinjaca

Name: Kadinjača Memorial Complex (Спомен комплекс Кадињача)
Year completed: 1952, with expansion in 1979 (2 years to build)
Designer: Miodrag Živković and Aleksandar Đokić


„Chciałem, aby mój pomnik wznosił się wraz z krajobrazem, aby pozostał częścią historii tego regionu, tej fizycznej przestrzeni. Kiedy zacząłem pracować nad projektem Kadinjača, razem z architektem Aleksandarem Dokiciem, który był architektem projektu, wielokrotnie jeździłem w to miejsce, tam znowu czytałem wiersz „ Kadinjača ”Slavko Vukosavljević, czując się żywą odpowiedzią na Batalion Robotniczy, determinację tych bojowników w uratowaniu rewolucji, umożliwieniu wycofania Naczelnego Dowództwa z Uzic, jednym słowem zdawali sobie sprawę z ich wysokiej rangi i ich obowiązki. Wszystko, co wydawało się mieszkać w tym miejscu. Usiadłem i próbowałem wymyślić, jak wyrazić swoją decyzję poprzez materiał rzeźbiarski – kamień. Wykonałem więc szereg elementów z tzw. białego betonu (kamień łączony białym cementem), wysokich i ostrych (18 m wysokości), które wpisują się w figurację terenu, podkreślając grzbiet grani, symbolizuje bunt i siłę Batalionu Robotniczego, ich świadomość i decyzję.”

„I wanted my monument to ascend with a landscape, to remain as part of the history of that region, that physical space. When I started to work on the Kadinjača project, together with the architect Aleksandar Dokić, who was the project’s architect, I went many times to that place. There again I read the poem „Kadinjača” by Slavko Vukosavljević, feeling as if it were a living response to the Workers’ Battalion, the determination of these fighters to save the revolution, to enable the withdrawal of the Supreme Headquarters from Uzice, in a word, they were aware of their high rank and their responsibilities. All that seemed to have lived in that place. I sat down and tried to figure out how to express their decision through sculptural material – stone. So, I made a series of elements from the so-called white concrete, (a stone joined with white cement), tall and sharp (18 meters high), which fit into the figuration of the terrain, emphasizing the ridge of the ridge, symbolizing the rebellion and strength of the Workers’ Battalion, their consciousness and decision.”

Kompleks spomenik w Kadinjača w Serbii upamiętnia poległych partyzantów z Posaviny i Orasje oraz bojowników z Batalionu Robotniczego,
którzy zginęli w tym miejscu walcząc z siłami niemieckimi podczas bitwy pod Kadinjačą 29 listopada 1941 r.

This spomenik complex at Kadinjača, Serbia commemorates fallen Partisan fighters from Posavina and Orasje and all the fighters from the Worker’s Battalion who perished at this spot fighting against German forces during the Battle of Kadinjača on November 29th, 1941.


Kompleks został oficjalnie otwarty podczas uroczystej ceremonii na miejscu 23 września 1979 roku, której osobiście przewodniczył sam prezydent Jugosławii Josip Broz Tito i podobno wzięło w niej udział prawie 100 000 osób

Serbia, Zlatibor, Užice, Kadinjača Memorial Complex