Lublin, plac Litewski 5, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Instytut Psychologii, dawny Pałac Rządu Gubernialnego

Pałac Gubernialny został wykonany według projektu Juliana Ankiewicza.
Jest to budynek w stylu neoklasycystycznym i jest połączony z Pałacem Radziwiłłowskim galerią.
Uznawany jest za jeden z najpiękniejszych pałaców Lublina.

W drugiej połowie XIX wieku pałac Lubomirskich, siedziba władz lubelskiej guberni, przestał wystarczać na potrzeby rozrastającej się biurokracji.
Już 28 IX 1852 roku Gubernator zwracał się z raportem o konieczności wybudowania w Lublinie gmachu na pomieszczenia wszystkich wydziałów Rządu Gubernialnego, który w tym czasie zajmował 5 oddalonych od siebie budynków.
Gmach ten miał stanąć na terenie dawnych ogrodów i cmentarza kościoła oo. Bonifratrów.
Obiekt wzniesiono z przeznaczeniem na siedzibę Rządu Gubernialnego.
Po I wojnie światowej znajdowały się tam biura sztabu Dowództwa Okręgu II Korpusu WP i agendy Urzędu Wojewódzkiego.
Po II wojnie światowej budynek opuszczony przez władze niemieckie przeszedł na własność Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
https://lublin.eu/turystyka/poznaj-lublin/zabytki/gmach-dawnego-rzadu-gubernialnego,10764,w.htmlHenrykowi Raabemu
organizatorowi i pierwszemu Rektorowi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w dowód wdzięczności
senaty pracowniczy i młodzieżowy
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Akademii Medycznej
Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie
23.X.1958