Turów, Sobór katedralny św Cyryla i Ławrientija Turowskich.

My jedziemy dalej, do miejscowości przez niektórych uznawanej za stolicę Polesia, obecnie leżącej na uboczu – do Turowa.

http://podroze.gazeta.pl/podroze/1,114158,9545268,Bialorus__Nad_Jazda_i_Prypecia.html

Turowo
Gród w obronnym miejscu nad Prypecią istniał już w roku 980 – wspomina o nim kronika Nestora. Nazwa miasta pochodzi ponoć od kniazia Tura, jego legendarnego założyciela, wedle innej wersji – od żyjących w okolicy turów albo od dawnej nazwy Prypeci, która na starych mapach widnieje jako Tur. Jako centrum staroruskiej kultury Turów ustępował tylko Kijowowi. Na początku XI w. był stolicą księstwa rządzonego przez Światopełka, syna Włodzimierza Wielkiego, ożenionego z córką Bolesława Chrobrego, którą ruskie latopisy nazywają Bolesławną. Od 1005 r. był siedzibą prawosławnego biskupstwa. W latach 1171-81 władyką był tu święty Cyryl Turowski zwany Złotoustym, autor komentarzy do Pisma Świętego oraz kazań poświęconych śmierci i zbawieniu (dla pisania zrezygnował z funkcji ihumena – przeora). Zachowało się mnóstwo przypisywanych mu modlitw i przypowieści.

Obecnie Turów przypominam wieś – skansen. W niemalże całości drewnianą zabudową.
Ta murowana to:

Sobór katedralny św Cyryla i Ławrientija Turowskich.
Z lewej przy murze nie dająca mi spokoju figura „Matki Boskiej” … w Polsce to częsty widok ale w prawosławiu? hmmm.

Turów słynie z kamiennych krzyży, które miały chronić mieszkańców, przez lata były obiektem kultu i wg. wierzeń same przypłynęły to Prypecią z Kijowa.
Jeden z kamiennych krzyży turowskich – z X wieku.

Wot i rozwiała się zagadka figury

Ciekawa altana w parku

Jak z zwykle w centrum pomników mamy tu więcej

Nieco zapomniany, w języku białoruskim, z 14 listopada 1980 o odznaczeniu osady wiejskiej Turów za zasługi w rozwoju ekonomii i kultury przez Prezydium Rady Najwyższej Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej.

Dom kultury w Turowie

Pomnik upamiętniający pierwszą wzmiankę o Turowie z 980 roku.

Kolejny mini cmentarzyk czerwonoarmistów prowadzonych przez komunistę z flagą.

Meandry rzeki Prypeć i pływająca restauracja Polesie